top of page

Algemene voorwaarden

De volgende gebruiksvoorwaarden zijn een wettelijk contract tussen een individuele gebruiker en Velthuis Remedial Teaching & Coaching met betrekking tot het gebruik van aangeboden diensten.

 1. Inspanningsverplichting
  Velthuis Remedial Teaching & Coaching heeft als praktijk een inspanningsverplichting. Dit houdt in dat wij ons volledig in zullen spannen zo goed mogelijk te remediëren, begeleiden en/of te coachen. De geleverde diensten worden afgestemd op de cliënt. Er wordt echter geen resultaat gegarandeerd. Velthuis Remedial Teaching & Coaching garandeert wel de kwaliteit van de hulp en verricht de werkzaamheden zoals van een handelende zorgverlener verwacht mag worden.

 2. Niet gehaalde doelen
  In het geval dat gestelde doelen niet zijn bereikt, zal advies gegeven worden over mogelijkheden voor het vervolgtraject. Ligt de hulpvraag buiten de deskundigheid van Velthuis Remedial Teaching & Coaching, dan wordt u doorverwezen naar een andere vorm van hulpverlening.

 3. Afspraken
  Velthuis Remedial Teaching & Coaching is ambulant en heeft een praktijkruimte. Dit betekent concreet dat wij bij u thuis komen, dat u naar de praktijk komt of dat de begeleiding op school plaatsvindt. Dit wordt van tevoren met u afgesproken. Trainingen en workshops kunnen op een andere locatie plaatsvinden.

 4. Verhindering
  Bij afzeggen van een sessie minimaal 24 uur van tevoren (per e-mail, sms of WhatsApp) worden geen kosten in rekening gebracht. Indien er later wordt afgezegd en er geen andere cliënt op de afgesproken tijd kan worden ingepland, dan wordt de gereserveerde tijd wel berekend.  Het is altijdde verantwoordelijkheid van de ouders om een afmelding door te geven, ook als de begeleiding op school plaatsvindt.

 5. Vervanging
  Velthuis Remedial Teaching & Coaching zorgt niet voor vervanging bij ziekte of vakantie van de medewerker. Bij langdurige afwezigheid van de medewerker wordt in goed overleg gezocht naar een passende oplossing.

 6. Opzegtermijn
  Velthuis Remedial Teaching & Coaching hanteert een opzegtermijn van 1 maand. Als ouder bent u opdrachtgever en dient u Velthuis Remedial Teaching & Coaching minimaal 1 maand voor beëindiging van de overeenkomst daarvan schriftelijk op de hoogte te stellen.

 7. Tarieven
  Bij Velthuis Remedial Teaching & Coaching zijn de tarieven afhankelijk van de begeleiding die nodig is. Dit heeft te maken met plaats, tijd en inhoud van de sessies en van eventueel extra te leveren diensten. Er kan een all-in prijs afgesproken worden, maar desgewenst kunnen eventuele reiskosten, overlegmomenten met school of andere begeleiders en het maken van verslagen ook als extra kosten worden berekend. Velthuis Remedial Teaching & Coaching hanteert kortingen bij meerdere sessies per week of wanneer meerdere kinderen uit 1 gezin worden begeleid. Het introductiegesprek is kosteloos. Velthuis Remedial Teaching & Coaching houdt zich het recht voor prijzen te wijzigen. U wordt hierover vooraf geïnformeerd.

 8. BTW
  Wanneer u Velthuis Remedial Teaching & Coaching betaalt via een geïndiceerd zorgbudget zoals het PGB, betaalt u geen BTW. Dat geldt ook voor remedial teaching in primair en voortgezet onderwijs. Betaalt u Velthuis Remedial Teaching & Coaching zonder indicatie van zorg, bij een coachingstraject, bij begeleiding in het beroepsonderwijs of bij een training of workshop, dan zijn wij wettelijk verplicht u wel BTW te berekenen.

 9. PGB
  Velthuis Remedial Teaching & Coaching vraagt van u een kopie van de afgegeven zorgindicatie zodat wij desgevraagd kunnen aantonen dat u terecht geen BTW betaalt voor de geleverde diensten.

 10. Betalingsverplichting
  Velthuis Remedial Teaching & Coaching hanteert een betalingstermijn van twee weken en heeft het recht de overeenkomst te annuleren op het moment dat rekeningen ook na aanmaning niet zijn voldaan.

 11. Aansprakelijkheid
  Bij Velthuis Remedial Teaching & Coaching bent u als ouders/verzorgers/instelling de opdrachtgever voor het begeleidingstraject. U bent zelf verantwoordelijk voor de keuzes die u maakt. U kunt Velthuis Remedial Teaching & Coaching niet aansprakelijk stellen voor de gevolgen hiervan. Velthuis Remedial Teaching & Coaching is een professionele organisatie. Dit betekent dat als er sprake is van een situatie die, ondanks de ondersteuning, ernstig bedreigend is en blijft voor de ontwikkeling en het welbevinden van de cliënt, Velthuis Remedial Teaching & Coaching wettelijk verplicht is hiervan melding te doen bij de daarvoor bestaande organisaties.

 12. Begeleiding van kinderen t/m 16 jaar
  Velthuis Remedial Teaching & Coaching is gehouden aan de wettelijke regel voor kinderen onder de 16 jaar dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. Bij gescheiden ouders is een handtekening, indien beide gezaghebbend, van beide ouders verplicht. Bij niet-gescheiden ouders is een handtekening van beide ouders gewenst, of de ondertekende ouder draagt er zorg voor dat de eventuele andere gezaghebbende partner wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere partner op enige wijze bezwaren maakt tegen de begeleiding of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Velthuis Remedial Teaching & Coaching kan hier in geen enkel geval verantwoordelijk voor worden gehouden.

 13. Conflict
  Mocht er een conflict ontstaan van welke aard dan ook, verplichten beide partijen dit op te lossen door middel van juridische conflictbemiddeling of mediation. De kosten hiervan zullen door beide partijen voor een gelijk deel worden gedragen.

 14. Persoonsgegevens
  Velthuis Remedial Teaching & Coaching verwerkt uw persoonsgegevens met uw schriftelijk bevestigde toestemming. Deze gegevensverwerking is nodig om de overeenkomst van Velthuis Remedial Teaching & Coaching met u na te kunnen komen. Alles over de verwerking van uw persoonsgegevens door Velthuis Remedial Teaching & Coaching is beschreven in de privacyverklaring die u hier vindt.

 15. Wijzigen voorwaarden
  Velthuis Remedial Teaching & Coaching behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden, zonder voorafgaande aankondiging, te wijzigen. In dat geval ontvangt u een kopie van de vernieuwde voorwaarden.

website-afbeelding-01.png

Velthuis Remedial Teaching & Coaching

Persoonlijke begeleiding op maat

Wolsinkweg 5A

7256 KA Keijenborg

website-afbeelding-02.png

Het SAG is een groot netwerk waarin ik mijn kennis en ervaring kan delen, kan overleggen met andere autisme-specialisten en op de hoogte blijf van nieuwe ontwikkelingen.

bottom of page